Tornar

Tant se val

d'on venim

Bases sorteig "Tant se val d'on venim"

ENTITATS ORGANITZADORES DEL SORTEIG

La CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, amb CIF Q-2866001-G i domicili a la ciutat de Barcelona, c/Joan d'Àustria nº 124-126, organitza, desenvolupa i posa a disposició de les persones participants en col·laboració amb la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (d'ara endavant, FUNDACIÓ BARÇA), amb CIF G-60627445 i amb domicili social a Barcelona, c/Arístides Maillol, s/n, el sorteig de l'Escape Room digital.

 1. Objecte

  El principal objectiu del present sorteig és el de divulgar l'activitat que ambdues entitats han desenvolupat en la defensa de les persones migrades i refugiades, dins del programa "Tant se val d'on venim".

 2. Àmbit

  El present Sorteig es convoca i es desenvoluparà exclusivament en l'àmbit nacional del territori espanyol.

 3. Duració

  El present sorteig estarà en vigor i es desenvoluparà des de les 00:00 del dia 20 de gener de 2021 i fins a les 23:59 del dia 30 d’abril de 2021.

  Les organitzadores es reserven la facultat de modificar les presents bases reguladores del sorteig conforme a l’apartat novè.

  Si per causes de força major calgués ajornar o modificar la duració del Sorteig, o anul·lar o repetir el mateix, aquest fet es notificarà a les persones participants en els llocs web de www.creuroja.org i www.fundacio.fcbarcelona.cat.

  Tot canvi o modificació en la duració del Sorteig tindrà el mateix grau de publicitat que les presents Bases Legals.

 4. Condicions de participació

  • Podran participar en el Sorteig i obtenir el premi ofert, les persones majors de 14 anys complerts en el moment de participació en el sorteig, amb residència verificable a Espanya i que compleixin fidelment la mecànica de participació del sorteig.

  • S'informa els eventuals participants en el present Sorteig, que amb l'objectiu de complir amb el requisit d'edat mínima de participació, l'organització del Sorteig podrà requerir als guanyadors o guanyadores l'exhibició del seu DNI, NIE o Passaport, a fi de verificar el compliment del requisit d'edat mínima de participació.

  • Per participar en el sorteig s’haurà de tenir una adreça de correu electrònic a efectes de comunicació amb els participants.

 5. Mecànica de participació

  Les bases d'aquest Sorteig es publicarà en la pàgina oficial del joc de l'Escape Room digital titularitat de CREU ROJA.

  El Sorteig es desenvoluparà de la següent manera:

  Les persones que finalitzin el joc de l'Escape Room digital entre les 00:00 del dia 20 de gener de 2021 fins a les 23:59 del dia 30 d’abril de 2021, podrà participar en el present sorteig a través de la seva inscripció amb una adreça electrònica.

  Les adreces electròniques de les persones participants en el sorteig seran emmagatzemades amb la fi de portar a terme el present sorteig.

 6. Premi i condicions de l'entrega:

  El premi que s'entregarà és el següent: un lot de material de la FUNDACIÓ BARÇA.

  El Premi entregat serà personal, intransferible i no amortitzable per cap altre premi ni pel seu valor metàl·lic.

  Les organitzadores realitzaran una primera verificació del compliment dels termes de les presents Bases, sense prejudici de major comprovació posterior.

  El sorteig es realitzarà al atzar entre els participants. Una vegada designats els guanyadors o guanyadores del sorteig, les organitzadores contactaran amb els mateixos en un termini de set dies laborals a efectes de verificar el compliment de les condicions de participació i de comunicar el resultat del sorteig. Els guanyadors o guanyadores disposaran d’una setmana des de la notificació per respondre i acceptar o declinar el premi. En cas que no ho facin, es contactarà amb el primer guanyador en reserva i, així, successivament i, en cas de que aquests no responguessin en el mateix termini, es declararà dita participació com deserta i FUNDACIÓ BARÇA disposarà del premi.

  La decisió en relació amb l’atorgament dels premis serà inapel·lable, renunciant als participants a plantejar qualsevol reclamació en aquest sentit.

  Les dades deuran ser facilitades per la persona participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present Sorteig a desqualificar al guanyador per aquest acte.

 7. Exoneració de la responsabilitat

  En el supòsit que les entitats organitzadores detectin qualsevol classe d'anomalia, o sospitin que una persona participant està impedint el normal funcionalment o desenvolupament del Sorteig, ja sigui alterant il·lícitament el seu registre i participació, falsejant la seva participació, utilitzant informació no autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o portant a terme un ús dels continguts posats a disposició que resulti inadequat, il·lícit o contrari a la normativa vigent i/o a les presents Bases Legals, es reserva el dret d'eliminar de forma unilateral la inscripció i participació de dit participant en el Sorteig, així com de perseguir dites conductes, amb tots els mitjans que l'Ordenament Jurídic posa a la seva disposició.

  Així mateix, les organitzadores es reserven la facultat de excloure la participació d’aquells participants que la seva conducta vulneri els principis de Creu Roja, que puguin ser sospitosos de vulneració de drets de tercers o que no respectin les presents bases, sense que pugui derivar-se a Creu Roja Espanyola reclamació alguna per danys i perjudicis en aquest ordre. Tampoc serà responsable Creu Roja per qualsevol pèrdua de dades en la participació en el sorteig o per problemes en l’adreça electrònica, mal funcionament de la plataforma, ús inadequat de tercers o suplantació no autoritzada que tot i amb les mesures de seguretat pogués afectar a la comunicació.

  Creu Roja no es fa càrrec ni assumeix cap despesa o càrrec en que puguin incorre els guanyadors o participants pel fet de concórrer al sorteig, ni tampoc despeses, allotjament o transport en que puguin incorre els participants per la retirada del premi o assistència a esdeveniments relacionats amb el concurs, excepte que així s’autoritzi amb caràcter previ i per escrit.

 8. Drets d'Imatge

  La persona participant agraciada en els termes establerts en les presents Bases dóna el seu consentiment exprés a la CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA i a la FUNDACIÓ BARÇA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent-hi la seva imatge, nom i veu) mitjançant fotografies o elements audiovisuals que es poguessin fer, individualment o conjuntament a través de l'entrega de premis.

  Les utilitzacions, reproduccions i comunicacions públiques que les entitats organitzadores poden realitzar de la imatge de les persones guanyadores, queden limitats a les utilitzacions estrictament permeses per les lleis reguladores del Dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge.

  Tots els drets sobre imatges i continguts relacionats amb el sorteig "Tant se val d’on venim" i esdeveniments posteriors son propietat de Creu Roja Espanyola, i els participants i/o guanyadors no tindran dret a compensació econòmica alguna per el seu ús conforme a allò disposat en la present base.

 9. Modificació i disponibilitat de les Bases Legals

  Les entitats es reserven el dret a modificar totalment o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per tals modificacions, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

  Les presents Bases Legals estan en tot moment disponibles per les persones participants del Sorteig en la pàgina oficial del joc de l'Escape Room digital.

  Així mateix, per qualsevol dubte relacionada amb el present Sorteig, els usuaris i/o participants podran posar-se en contacte amb les entitats organitzadores a través de la mateixa pàgina oficial de l’Escape Room digital.

 10. Protecció de Dades Personals

  La participació en el sorteig "Tant se val d’on venim", implica necessàriament el tractament per Creu Roja Espanyola de les dades personals dels participants.

  Per això, en compliment amb allò disposat en la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, en particular, en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) i de la llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, CRE informa que totes les dades personals e informació que siguin facilitats per participar en el sorteig: "Tant se val d’on venim", seran incorporades a un fitxer de titularitat i tractades amb la finalitat de gestionar el citat sorteig, concretament, per la identificació i comunicació amb els participants del mateix. Les dades seran conservades durant el desenvolupament del sorteig i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.

  Les persones participants poden exercir en qualsevol moment, els drets d’accés de rectificació, cancel·lació, oposició, així com els continguts en el Capítol II del Reglament (UE) 2016/679) dirigint un escrit a Creu Roja Espanyola, (Att, Delegado de Protección de Datos), Avenida Reina Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o la direcció de correu dpo@cruzroja.es, prèvia acreditació de la seva identitat.

  Més informació sobre la nostra política de privacitat a www.cruzroja.es

 11. Legislació aplicable, Fiscalitat i Jurisdicció

  Aquestes bases es regiran de conformitat amb la llei espanyola.

  Aniran a càrrec de les persones guanyadores els impostos i gestos – sigui quina sigui la seva naturalesa que es pogués derivar dels premis.

  Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.